จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ชื่อโครงการ :
ซื้อโครงการต่อเติมห้องฝึกอบรม กองพัฒนาทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารประปาวิวัฒน์
เหตุผลการยกเลิก :
เนื่องจากไม่มีผู้สนใจซื้อเอกสารประกวดราคา
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-16 09:33:00