จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ชื่อโครงการ :
เช่าศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองภายนอก กปภ. (Backup Site) ระบบสารสนเทศด้านผู้ใช้น้ำ (CIS) ปี 2564
เหตุผลการยกเลิก :
ไม่มีผู้สนใจซื้อเอกสารประกวดราคา
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-20 14:36:06