จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาปรับปรุงระบบสารสนเทศด้านผู้ใช้น้ำ (CIS) (ครั้งที่ 2)
เหตุผลการยกเลิก :
เนื่องจากโครงการดังกล่าวไม่มีผู้ซื้อเอกสารและไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-12-08 14:55:12