จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาขอนแก่น
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
ชื่อโครงการ :
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้งานจำนวน 121 รายการ
เหตุผลการยกเลิก :
เนื่องจากคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงและตีราคาสินทรัพย์สินได้ขออนุมัติยกเลิกรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงและตีราคาสินทรัพย์ ตามอนุมัติ ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2563 เพื่อทำการสอบข้อเท็จจริงและตีราคาทรัพย์สินใหม่
ผู้บันทึก :
นางศศิมา ศรีพนัสกุล
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-09-08 16:54:09