จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาโนนสูง
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณบ้านใหม่ดอนเปล้า หมู่ที่ 15 ตำบลใหม่ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
เหตุผลการยกเลิก :
เอกสารประกอบไม่ครบถ้วน
ผู้บันทึก :
นางสาวจินตนา วัดกลาง
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-09-01 11:04:05