จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 4
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
ชื่อโครงการ :
งานก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มกำลังการผลิต ขนาด 300 ลบ.ม./ชม. สถานีผลิตน้ำจันดี ตำบลจันดี อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดี
เหตุผลการยกเลิก :
เนื่องจาก กำหนดคุณสมบัติไม่สอดคล้องกับหลักฐานการยื่นข้อเสนอ ส่งผลให้เกิดข้อจำกัดด้านการพิจารณาความถูกต้องด้านคุณสมบัติของผู้เสนอราคา
ผู้บันทึก :
นางสาวอุทุมพร พันธุ์ทอง
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-09-01 17:30:45