จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 2
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
ชื่อโครงการ :
ก่อสร้างอาคารสำนักงาน 2 ชั้น คสล.พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี
เหตุผลการยกเลิก :
เนื่องจาก ไม่มีผู้สนใจซื้อแบบประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-08-13 15:34:40