จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 5
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
ชื่อโครงการ :
งานจ้างเหมาบริการ (นิติบุคคล) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการผลิต (ช่วยงานห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ำ 2)
เหตุผลการยกเลิก :
ไม่มีผู้สนใจยื่นเสนอราคา
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-08-19 11:22:37