จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ)
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
ชื่อโครงการ :
งานจ้างโครงการบำรุงรักษาระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม (SCADA) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) ครั้งที่ 1
เหตุผลการยกเลิก :
ไม่มีผู้ซื้อเอกสารประกวดาคารายใดยื่นเสนอราคา
ผู้บันทึก :
นางธนรรชญกร สีหบัณฑ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-08-02 18:39:37