จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/111/2563 ก่อสร้างอาคารสำนักงาน 2 ชั้น คสล.พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี 13 ส.ค. 2563
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/110/2563 ก่อสร้างอาคารสำนักงาน 2 ชั้น คสล.พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวง 13 ส.ค. 2563
กปภ. สาขาละงู 4/2563 โครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ที่ 2 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล 15 ก.ค. 2563
กปภ. เขต 4 - โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำและวางท่อน้ำดิบเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง บริเวณซอยนาหนอง หมู่ที่ 6 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ 23 มิ.ย. 2563
กปภ. สาขาชัยบาดาล 3/2563 โครงการงานปรับปรุงบ้านพักพนักงาน 2 ครอบครัว โครงสร้างไม้ สถานีสูบน้ำแรงต่ำท่ามะนาว 19 มิ.ย. 2563
กปภ. เขต 3 87/2563 งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียเชิงรุก (ALC) ในพื้นที่ กปภ.สาขากุยบุรี 16 มิ.ย. 2563
กปภ. เขต 3 67/2563 งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำล้นตลิ่งบริเวณคลองชักน้ำดิบ กปภ. สาขาเพชรบุรี 11 มิ.ย. 2563
กปภ. เขต 4 - โครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง เร่งด่วน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขนอม หน่วยบริการสิชล ตำบลสิชล อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 5 มิ.ย. 2563
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/3/2563 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ใช้งานไม่ได้ 4 มิ.ย. 2563
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-49/2563 งานปรับปรุงเส้นท่อ จากหมู่บ้านอัญชลี 1 ถึงสามแยกธนาคารกสิกรไทย ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี กปภ.สาขาบ้านนาสาร 2 มิ.ย. 2563
กปภ. เขต 1 - จัดซื้อน้ำประปาเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำประปา ณ สถานีจ่ายน้ำทุ่งสะเดา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า (ครั้งที่ 2) 28 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-16/2563 โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก (Programmable Logic Controller : PLC) กปภ.สาขาท่าแซะ 28 พ.ค. 2563
กองจัดหา กจห.42/2563 จ้างโครงการระบบงานบริหารจัดการคลังพัสดุ (Smart Inventory Management : SIM) 26 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-50/2563 งานก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มกำลังการผลิต ขนาด 300 ลบ.ม./ชม. สถานีผลิตน้ำจันดี ตำบลจันดี อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดี 25 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 4 - เช่างานวางท่อและติดตั้งระบบแบบ Mobile Plant ขนาด ๑๐๐ ลบ.ม./ชม.(ชั่วคราว) บริเวณขุมวานิช อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 6 - งานเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว, ติดตั้งเครื่องสูบน้ำและระบบไฟฟ้าพร้อมประสานท่อภายใน จำนวน 2 บ่อ ณ สถานีจ่ายน้ำสาวะถี ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (พ) 20 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 9 กปภ.ข.9/10/2563 โครงการจ้างเหมาอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตร พร้อมพิมพ์ใบแจ้งหนี้ พื้นที่ ๑ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ), แม่ริม, สันกำแพง และ ลำพูน 20 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 9 กปภ.ข.9/11/2563 โครงการจ้างเหมาอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตร พร้อมพิมพ์ใบแจ้งหนี้ พื้นที่ ๒ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย, แม่สาย, พะเยา, พาน, เทิง, เวียงเชียงของ, จุน, แพร่, เด่นชัย, ร้องกวาง, น่าน, ท่าวังผา และแม่ขะจาน 20 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 9 กปภ.ข.9/12/2563 โครงการจ้างเหมาอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตร พร้อมพิมพ์ใบแจ้งหนี้ พื้นที่ ๓ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปาง, เกาะคา, เถิน, บ้านโฮ่ง, แม่ฮ่องสอน, แม่สะเรียง, ฮอด, จอมทอง, ฝาง และแม่แตง 20 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-43/2563 ก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มกำลังการผลิต ขนาด 500 ลบ.ม./ชม. สถานีผลิตน้ำสำนักงาน กปภ.สาขาทุ่งสง ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช กปภ.สาขาทุ่งสง 18 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-40/2563 งานก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มกำลังการผลิต ขนาด 300 ลบ.ม./ชม. สถานีผลิตน้ำจันดี ตำบลจันดี อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช กปภ.สาขาจันดี 12 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาเกาะสมุย 18/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมแซมหลังคาสถานีผลิตน้ำพรุกระจูด (ระบบ RO) อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/12/2563 งานซ่อมบำรุงระบบผลิตของ กปภ.สาขาเบตง สถานีผลิตน้ำสำนักงาน (ครั้งที่ 2) 8 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-39/2563 งานก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มกำลังการผลิต ขนาด 100 ลบ.ม./ชม. สถานีผลิตน้ำนาบอน ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 7 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/55/2563 งานซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดระหว่างค้ำประกันสัญญา โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสกลนคร ตามสัญญาเลขที่ กจห.๔๓/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 เม.ย. 2563