จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-6/2563 โครงการวางท่อเพื่อรองรับการเพิ่มอัตราการสูบน้ำดิบ แก้ปัญหาภัยแล้งเร่งด่วนบริเวณขุมเหมืองสินทอง ต.ทุ่งมะพร้าว อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา กปภ.สาขาตะกั่วป่า 5 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาขอนแก่น กปภ.ขก.(พ).11/2563 ขายทอดตลาดวัสดุชำรุด/เสื่อมสภาพ/ไม่มีความจำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 17 รายการ 25 มี.ค. 2563
กองจัดหา กจห.52/2562 ลว.11 มิถุนายน 2562 ประกวดราคาจ้างบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 ก.พ. 2563
กองจัดหา กจห. 48/2562 จ้างบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 ก.พ. 2563
กองจัดหา กจห.33/2562 จ้างบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี 14 ก.พ. 2563
กองจัดหา กจห.43/2562 จ้างบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี 14 ก.พ. 2563
กองจัดหา กจห.54/2562 จ้างบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา-หาดใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 ก.พ. 2563
กองจัดหา กจห.60/2562 จ้างบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 ก.พ. 2563
กองจัดหา กจห.104/2562 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2562 จ้างเหมาปรับปรุงระบบสารสนเทศด้านผู้ใช้น้ำ (CIS) 23 ม.ค. 2563
กองจัดหา กหจ.103/2562 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยการใช้งานระบบสารสนเทศของการประปาส่วนภูมิภาค 20 ม.ค. 2563
กองจัดหา กจห.44/2562 จ้างบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี-รังสิต-คลองหลวง-ธัญบุรี 24 ธ.ค. 2562
กปภ. สาขาชนบท - ประกวดราคาจ้างโครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านมั่นคงรักษ์ไหมไทโคกหินขาว ม.๔ ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น กปภ.สาขาชนบท 20 ธ.ค. 2562
กองจัดหา กจห.49/2562 จ้างบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 พ.ย. 2562
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/96/2562 จัดซื้อขวดเปล่า ขนาด 350 มล. พร้อมติดฉลากตรา สัญลักษณ์ กปภ. ครั้งที่ 2 4 พ.ย. 2562
กปภ. เขต 6 - ประกวดราคาจ้างงานจัดหาและติดตั้งถังกรองทรายขนาด 100 ลบ.ม. /ชม. จำนวน 1 ถัง และงานซ่อมถังกรองเปลี่ยนกรวดกรองทรายกรอง ขนาด 100 ลบ.ม./ชม. จำนวน 1 ถัง สถานีผลิตน้ำน้ำพอง ( MOBILE ) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาน้ำพอง ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 30 ต.ค. 2562
กปภ. เขต 4 - ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ต.ค. 2562
กองจัดหา - ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา – (ทับปุด) อำเภอเมืองพังงา – ทับปุด จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 16 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาหลังสวน กปภ.สาขาหลังสวน 2/2562 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยวัดสุวรรณคีรี และซอยต้นเหรียง เทศบาลเมืองหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 3 ต.ค. 2562
กองจัดหา - ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 42 รายการ 3 ต.ค. 2562
กปภ. เขต 4 - งานซื้อน้ำประปาเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำช่วงฤดูแล้ง กปภ.สาขาภูเก็ต บริเวณพื้นที่สถานีผลิตน้ำบ้านบางโจ(DMA 20) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ต.ค. 2562
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-053/2562 จัดซื้อน้ำประปาเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำประปา ณ สถานีจ่ายน้ำทุ่งสะเดา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า 27 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-054/2562 จัดซื้อน้ำประปาเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำประปา ณ สถานีจ่ายน้ำคลองนา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า 27 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-055/2562 น้ำประปาเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำประปา ณ สถานีจ่ายน้ำพิมพา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า 27 ก.ย. 2562
กองจัดหา - จ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนบุรี อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/89/2562 ซื้อขวดเปล่า ขนาด 350 มล. พร้อมติดฉลากตราสัญลักษณ์ กปภ. 24 ก.ย. 2562