จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กองจัดหา - โครงการปรับปรุงสถาปัตยกรรม/เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการน้ำสูญเสีย กปภ. 13 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/3/2562 งานก่อสร้างรั้วให้สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์มหาสารคาม ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 12 พ.ย. 2561
กองจัดหา - จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานบริหารหน้าห้องผู้ว่าการ จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พ.ย. 2561
กปภ. สาขาพัทลุง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง เลขที่ 4/2561 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 6 บ้านนอกทุ่ง ซอย 5 และหมู่ 7, 8 ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 5 พ.ย. 2561
กองจัดหา - งานจัดซื้อสารพอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์(PACl) ชนิดผง จำนวน 5,561 ตัน พร้อมขนส่ง 31 ต.ค. 2561
กองจัดหา กจห.82/2561 จ้างที่ปรึกษาทำการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบของสำนักตรวจสอบ กปภ. ปีงบประมาณ 2562 29 ต.ค. 2561
กปภ. สาขาบางสะพาน 4/2562 งานวางท่อขยายเขตประปาบริเวณถนนสวนขนุน-มะเดื่อทอง ม.10 ต.เขาล้าน อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 25 ต.ค. 2561
กปภ. สาขาบางสะพาน 3/2562 งานวางท่อขยายประปา บริเวณถนนดอนใจดี-ทุ่งกลาง ม.8 ต.เขาล้าน อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 25 ต.ค. 2561
กองจัดหา 20092561 จ้างเหมาบริการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2562 20 ก.ย. 2561
กองจัดหา กจห.43/2561 จัดซื้อสารส้มก้อน ชนิดอะลูมิเนียมซัลเฟต ชนิดที่ 1 ชั้นคุณภาพที่ 1 ตามมาตรฐาน มอก.165-2554 จำนวน 33,963.10 ตัน พร้อมขนส่ง ปีงบประมาณ 2562 9 ส.ค. 2561
กองจัดหา กจห.25/2561 งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบสูบส่งน้ำคลองพระองค์ไชยานุชิตรองรับระบบประปาแก้ไขปัญหาน้ำเค็ม ตำบลเปร็ง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า 29 พ.ค. 2563
กองจัดหา กจห.22/2561 จ้างเหมาโครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาในพื้นที่ถนนบ้านแม่ระมาด - บ้านแม่จะเรา -บ้านทุ่งหลวง ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอด 29 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 6 - งานปรับปรุงเส้นท่อสะพานติดปั๊มเอสโซ่คำปิง 2 ฝั่ง (สะพานข้ามคลอง) คลองบ้านกุดแคน และซอยสาธารณสุขบำเหน็จณรงค์ อ.บำเหน็จฯ จ.ชัยภูมิ กปภ.สาขาบำเหน็จณรงค์ 31 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/36/2561 งานย้ายแนวท่อออกจากแนวก่อสร้างท่อระบายน้ำของกรมทางหลวง บริเวณทางหลวงหมายเลข 229 กม. 24+000 ถึง กม. 24+393 ด้ายซ้ายทาง อำเภอมัญจาคีรี จัหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชนบท (หน่วยบริการมัญจาคีรี) 24 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/23/2561 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ บ้านหนองนิยม ม.14 ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น กปภ.สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) 31 ก.ค. 2562
กองจัดหา - งานจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนระบายความร้อนด้วยอากาศ แบบตั้งพื้น ขนาด 48,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง รวมอุปกรณ์ และรื้อถอนเครื่องปรับอากาศเดิม จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มิ.ย. 2562
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-36/2562 งานซื้อน้ำประปา เพื่อรองรับการให้บริการ ต.เชิงทะเล และ ต.กมลา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ครั้งที่ 2) 18 มี.ค. 2562
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/21/2562 โครงการงบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วนปี ๒๕๖๑ (งบภัยแล้ง/อุทกภัย) งานปรับปรุงแพสูบน้ำดิบแรงต่ำบ้านศรีนครที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธาตุพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 ก.พ. 2562
กองจัดหา - จ้างถมดินลานจอดรถ สำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.พ. 2562
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-27/2562 งานซื้อน้ำประปา เพื่อรองรับการให้บริการ ต.เชิงทะเล และ ต.กมลา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต 31 ม.ค. 2562
กองจัดหา กจห.85/256 จัดซื้อโครงการศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศ (GISC) 17 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 4 - โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับนายอานนท์ ช่วยพิทักษ์ ม.4 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย 18 ต.ค. 2561
กปภ. สาขาเขมราฐ - งานปรับปรุงและต่อเติมศาลาชุมชนแปลง 1 บ้านดอนชาด ต.ห้วย อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเขมราฐ (น.ปทุมราชวงศา) 28 ก.ย. 2561
กปภ. สาขาขอนแก่น 29/2561 จ้างเหมาบุคคลภายนอก(นิติบุคคล)ติดตามทวงหนี้ค่าน้ำค้างชำระ(แจ้งเตือนก่อนตัดมาตร)ตัดมาตรค้างชำระและประสานมาตรวัดน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ) 19 ก.ย. 2561
กองจัดหา - จ้างเหมาปรับปรุงห้องกองสื่อสารองค์กร อาคาร 2 ชั้น 2 สำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค 14 ก.ย. 2561