จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาน่าน
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
ชื่อโครงการ :
งานปรับปรุงระบบเครื่่องสูบน้ำพร้อมระบบไฟฟ้า แพสูบน้ำแรงต่ำ นบ.นาน้อย กปภ.สาขาน่าน อ.เมือง จ.น่าน
วงเงินงบประมาณ :
2,207,580.13 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
2,207,580.00 บาท
ผู้บันทึก :
นายผดุง เชียงหนุ้น
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-05-29 10:02:55
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
25 พ.ค. 2563