จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ)
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่บ้านอมรชัย ถนนราษฎร์สามัคคี ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา กปภ.สาขาหาดใหญ่(พ.)
วงเงินงบประมาณ :
524,300.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
524,300.00 บาท
ผู้บันทึก :
นายสาโรจ รักษ์ดี
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-05-28 16:21:07
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
28 พ.ค. 2563