จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 2
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
ชื่อโครงการ :
งานขุดลอกสระพักตะกอน บริเวณโรงกรองน้ำสำนักงาน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลพบุรี
วงเงินงบประมาณ :
1,280,790.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
1,216,624.44 บาท
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-05-27 17:28:35
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
27 พ.ค. 2563