จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 2
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
ชื่อโครงการ :
งานซ่อมแซมเปลี่ยนกรวดทรายกรอง บริเวณโรงกรองน้ำปทุมธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี
วงเงินงบประมาณ :
2,761,670.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
2,733,547.94 บาท
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-05-22 13:50:13
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
21 พ.ค. 2563