จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาบ้านฉาง
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำพร้อมมอเตอร์ RVM01BP และ RVM02BP สถานีสูบน้ำดิบคลองบางไผ่
วงเงินงบประมาณ :
495,410.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
495,410.00 บาท
ผู้บันทึก :
นางสาววิมลพรรณ พลภาณุมาศ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-05-22 11:48:01
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
22 พ.ค. 2563