จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาปากน้ำประแสร์
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ชื่อโครงการ :
งานปรับปรุงซ่อมทุ่นเรือรองรับแพสูบน้ำดิบ สถานีผลิตน้ำเขาระโอก กปภ.สาขาปากน้ำประแสร์
วงเงินงบประมาณ :
537,140.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
537,137.99 บาท
ผู้บันทึก :
น.ส.มลฤดี ทบประดิษฐ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-05-22 09:22:49
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
21 พ.ค. 2563