จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 4
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
ชื่อโครงการ :
จัดซื้อมาตรวัดน้ำ เพื่อสำรองคลังพัสดุ กปภ.ข.4 จำนวน 6 รายการ
วงเงินงบประมาณ :
3,689,681.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
3,689,681.00 บาท
ผู้บันทึก :
นางสาวชุติมา สัธนานันต์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-05-28 14:23:08
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
28 พ.ค. 2563