จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาพิบูลมังสาหาร
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
ชื่อโครงการ :
งานปรับปรุงเส้นท่อ บ้านคำผักกูด ม.2 ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร (น.โขงเจียม)
วงเงินงบประมาณ :
492,200.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
492,200.00 บาท
ผู้บันทึก :
นางจิรนันท์ สวัสดิ์ตระกูล
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-05-20 15:37:22
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
20 พ.ค. 2563