จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาพิบูลมังสาหาร
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
ชื่อโครงการ :
งานจ้างซ่อมแซมหม้อกรองน้ำขนาด 100 ลบ.ม./ชม. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร
วงเงินงบประมาณ :
140,063.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
140,063.00 บาท
ผู้บันทึก :
นางจิรนันท์ สวัสดิ์ตระกูล
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-05-20 15:33:18
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
20 พ.ค. 2563