จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาอุบลราชธานี
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อระบบส่งน้ำภายในพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำ กองกำกับการ 3 กองบังคับการฝึกพิเศษ ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี
วงเงินงบประมาณ :
2,084,900.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
2,084,900.00 บาท
ผู้บันทึก :
นางสาวพัชรี วรนาม
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-05-22 14:26:41
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
22 พ.ค. 2563