จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาคลองใหญ่
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ชื่อโครงการ :
งานซ่อมบำรุงอุปกรณ์ในระบบ DMA การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองใหญ่
วงเงินงบประมาณ :
210,362.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
210,362.00 บาท
ผู้บันทึก :
จินดา หงษ์บิน
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-04-30 11:47:49
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
30 เม.ย. 2563