จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาบางสะพาน
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ชื่อโครงการ :
งานขุดลอกบริเวณท่อทางดูดเครื่องสูบน้ำแรงต่ำ และขุดชักร่องทางน้ำที่ตื้นเขิน บริเวณคลองร่อนทอง
วงเงินงบประมาณ :
251,500.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
251,500.00 บาท
ผู้บันทึก :
นางสาววิภาพร โมกแก้ว
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-04-29 17:22:29
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
29 เม.ย. 2563