จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขามวกเหล็ก
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
ชื่อโครงการ :
งานขยายเขตจำหน่ายน้ำ สำหรับ บจ.ชมจันทร์ 2018 หมู่ 1 ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
วงเงินงบประมาณ :
456,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
422,369.00 บาท
ผู้บันทึก :
นางอัมพร เจียรสกุลสุข
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-04-27 14:47:18
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
14 เม.ย. 2563