จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10
ชื่อโครงการ :
โครงการติดตั้งและเปลี่ยนมาตรวัดน้ำหลัก แม่ข่ายจ่ายปากแคว กปภ.สาขาสุโขทัย
วงเงินงบประมาณ :
1,155,600.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
1,155,600.00 บาท
ผู้บันทึก :
กปภ.ข.10
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-06-01 14:04:37
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
29 พ.ค. 2563