จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10
ชื่อโครงการ :
โครงการติดตั้งและเปลี่ยนมาตรวัดน้ำหลัก น.แม่ระมาด กปภ.สาขาแม่สอด
วงเงินงบประมาณ :
984,400.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
984,400.00 บาท
ผู้บันทึก :
กปภ.ข.10
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-05-28 15:58:55
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
28 พ.ค. 2563