จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 7
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาโครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan : WSP) งานกำจัดตะกอนอย่างเป็นระบบ โรงกรองน้ำพันดอน (แม่ข่าย) การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุมภวาปี ปีงบประมาณ 2563
วงเงินงบประมาณ :
342,400.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
342,400.00 บาท
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-04-17 19:03:52
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
16 เม.ย. 2563