จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 8
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยตาเขียว ไปอ่างเก็บน้ำห้วยเมฆา หน่วยบริการบ้านกรวด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาละหานทราย
วงเงินงบประมาณ :
8,453,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
8,453,000.00 บาท
ผู้บันทึก :
นายอุทิศ กลิ่นกุหลาบ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-04-16 09:48:23
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
16 เม.ย. 2563