จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาท่ามะกา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ชื่อโครงการ :
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ( เดือน มกราคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2563 )
วงเงินงบประมาณ :
1,151,485.94 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
1,151,485.94 บาท
ผู้บันทึก :
นางสาวพิชชานันท์ ล้วนแก้ว
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-04-15 15:36:20
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
16 เม.ย. 2563