จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 7
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
ชื่อโครงการ :
งานย้ายท่อเมนจ่ายน้ำปี 2563 แยกหลังโรงพยาบาลนครพนม - แยก กปภ.สาขานครพนม อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครพนม
วงเงินงบประมาณ :
788,590.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
788,000.00 บาท
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-04-01 18:02:04
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
23 มี.ค. 2563