จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาเกาะคา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
ชื่อโครงการ :
งานย้ายท่อประปา ที่ โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ทางหลวงหมายเลข 1034 ตอน เกาะคา-ห้างฉัตร บริเวณ กม. 0+486 อ.เกาะคา จ.ลำปาง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะคา
วงเงินงบประมาณ :
2,172,100.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
2,172,100.00 บาท
ผู้บันทึก :
นางศิริพันธ์ ศรีละอิน
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-03-20 11:07:31
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
20 ก.พ. 2563