จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาหนองบัวแดง
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
ชื่อโครงการ :
งานขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด ๖ นิ้ว,ติดตั้งเครื่องสูบน้ำและระบบไฟฟ้าพร้อมงานประสานท่อภายใน จำนวน ๔ บ่อ ภายในโรงกรองน้ำหน่วยบริการเกษตรสมบูรณ์ ต.บ้านยาง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง
วงเงินงบประมาณ :
754,992.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
754,992.00 บาท
ผู้บันทึก :
นางสาวมัณฑนา ชานนต์เมือง
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-03-18 13:09:03
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
18 มี.ค. 2563