จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 4
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
ชื่อโครงการ :
งานซื้อน้ำประปาจากพื้นที่เอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำจากสาเหตุภัยแล้ง ปี 2563 กปภ.สาขาภูเก็ต โดยวิธีคัดเลือก
วงเงินงบประมาณ :
47,672,352.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
45,890,208.00 บาท
ผู้บันทึก :
นางฤทัยรัตน์ จิตรอักษร
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-03-18 08:22:59
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
17 มี.ค. 2563