จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10
ชื่อโครงการ :
โครงการติดตั้งและเปลี่ยนมาตรวัดน้ำหลัก แม่ข่าย กปภ.สาขาแม่สอด
วงเงินงบประมาณ :
3,151,150.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
3,151,150.00 บาท
ผู้บันทึก :
กปภ.ข.10
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-06-01 14:48:50
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
1 มิ.ย. 2563