จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาพนัสนิคม
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ชื่อโครงการ :
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำขนาด 1,800 ลบ.ม./ชม. จำนวน 1 เครื่อง สถานีสูบน้ำดิบท่าลาด กปภ.สาขาพนัสนิคม
วงเงินงบประมาณ :
1,979,500.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
1,979,500.00 บาท
ผู้บันทึก :
นางสายฝน เฟื่องสวัสดิ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-03-11 15:46:17
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
11 มี.ค. 2563