จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 6
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวก่อสร้างปรับปรุงทางหลวงขยายช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 2159 อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง
วงเงินงบประมาณ :
3,482,850.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
3,482,850.00 บาท
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-03-04 16:40:51
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
4 มี.ค. 2563