จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ชื่อโครงการ :
จ้างที่ปรึกษาโครงการระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System) แบบองค์รวม
วงเงินงบประมาณ :
3,210,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
3,028,200.00 บาท
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-04-28 17:15:37
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
18 มี.ค. 2563