จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 6
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อส่งน้ำจาก การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง (หน่วยบริการเกษตรสมบูรณ์) ตำบลเมืองเก่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ไปยังการประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเขียว (หน่วยบริการบ้านเป้า) ตำบลบ้านเป้า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
วงเงินงบประมาณ :
30,832,157.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
32,100,000.00 บาท
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-02-26 12:20:51
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
26 ก.พ. 2563