จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 7
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
ชื่อโครงการ :
งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน ปี 2563 จัดหาและติดตั้งตู้ควบคุมมอเตอร์ขนาด 75 กิโลวัตต์ พร้อมอุปกรณ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลย (แม่ข่าย) โดยวิธีคัดเลือก
วงเงินงบประมาณ :
1,068,930.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
1,044,320.00 บาท
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-02-19 16:42:40
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
19 ก.พ. 2563