จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 7
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
ชื่อโครงการ :
งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน ปี 2562 (งบภัยแล้ง/อุทกภัย) งานเจาะบ่อบาดาล เพื่อหาชั้นน้ำและปริมาณน้ำบาดาล การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลย โดยวิธีคัดเลือก
วงเงินงบประมาณ :
715,830.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
713,000.00 บาท
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-02-19 16:44:35
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
19 ก.พ. 2563