จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 6
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อน้ำดิบเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยรับน้ำจากอ่างเก็บน้ำลำพะยัง เข้าอ่างเก็บน้ำสายนาเวียง อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุฉินารายณ์ (น.เขาวง)
วงเงินงบประมาณ :
1,410,260.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
1,410,260.00 บาท
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-02-17 16:09:18
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
17 ก.พ. 2563