จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 1
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ชื่อโครงการ :
งานจัดซื้อเครื่องสูบน้ำขนาด 500 ลบ.ม. ต่อ ชม. พร้อมเครื่องยนต์แบบรถลากเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง อ่างเก็บน้ำมาบประชัน และงานจัดซื้อเครื่องสูบน้ำขนาด 500 ลบ.ม. ต่อ ชม. พร้อมเครื่องยนต์แบบรถลาก เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง อ่างเก็บน้ำห้วยชากนอก กปภ.สาขาพัทยา(พ)
วงเงินงบประมาณ :
4,761,500.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
4,761,500.00 บาท
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-02-12 15:52:27
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
12 ก.พ. 2563