จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 9
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำ ให้กับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ฮ่องสอน
วงเงินงบประมาณ :
6,845,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
6,602,970.00 บาท
ผู้บันทึก :
งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-02-11 15:55:13
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
31 ม.ค. 2563