จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 8
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
ชื่อโครงการ :
งานขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 20 บ่อ การประปาส่วนภูมิภาคสาขามุกดาหาร (แม่ข่าย) อ.เมือง จ.มุกดาหาร
วงเงินงบประมาณ :
3,210,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
3,210,000.00 บาท
ผู้บันทึก :
นายอุทิศ กลิ่นกุหลาบ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-02-05 12:18:34
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
5 ก.พ. 2563