จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 8
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
ชื่อโครงการ :
งานก่อสร้างโรงสูบน้ำและวางท่อส่งน้ำดิบจากเขื่อนปากมูลถึงสถานีผลิตน้ำหน่วยบริการโขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิบูลมังสาหาร
วงเงินงบประมาณ :
31,960,900.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
27,349,200.00 บาท
ผู้บันทึก :
นายอุทิศ กลิ่นกุหลาบ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-02-05 12:15:03
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
5 ก.พ. 2563