จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 9
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
ชื่อโครงการ :
งานเจาะบ่อบาดาลใหม่ ขนาด ๘ นิ้ว พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาล อัตราการสูบน้ำ ๑๐๐ ลบ.ม./ชม. จำนวน ๓ บ่อ กปภ.สาขาเวียงเชียงของ (แม่ข่าย) อ.เชียงของ จ.เชียงราย
วงเงินงบประมาณ :
9,555,100.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
9,555,100.00 บาท
ผู้บันทึก :
งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-01-29 16:07:59
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
24 ม.ค. 2563