จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 7
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
ชื่อโครงการ :
จ้างก่อสร้างก่อสร้างแพสูบน้ำดิบพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ วางท่อน้ำดิบ ขนาด 800 มม. ความยาว 3.6 กม. จากสถานีสูบน้ำดิบแม่น้ำเลยไปยังสถานีผลิตสำนักงาน กปภ.สาขาเลย โดยวิธีคัดเลือก
วงเงินงบประมาณ :
89,222,164.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
89,222,164.00 บาท
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-01-23 22:33:37
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
23 ม.ค. 2563