จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 7
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
ชื่อโครงการ :
งานเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว จำนวน 1 บ่อ พร้อมเครื่องสูบน้ำและระบบไฟฟ้าควบคุม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโพนพิสัย
วงเงินงบประมาณ :
866,700.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
866,000.00 บาท
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-01-23 22:14:42
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
23 ม.ค. 2563