จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 7
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
ชื่อโครงการ :
งานก่อสร้างวางท่อส่งน้ำดิบขนาด 300 มม. พร้อมโรงสูบน้ำดิบ และเครื่องสูบน้ำและระบบไฟฟ้าควบคุม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธาตุพนม
วงเงินงบประมาณ :
13,260,510.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
13,260,510.00 บาท
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-01-23 18:57:18
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
23 ม.ค. 2563